1800-talets Göteborg

Larsmessomarknaden har inletts

Larsmessomarknaden tog igår sin början å Drottningtorget, där bord och skifvor med väfnadsartiklar förekommo i långa banor. Tillförseln af linnear­tiklar är ej fullt så stor som vid förra marknaden. Prisen hålla sig ungefär vid samma siffror som i fjol.

Duktyg betingar sålunda ett pris af 83 å 85 öre metern; 6 qvarters 95 öre pr meter, örngåttstyg finnes från 36 till 45 öre metern. Andra bomullstyger finnas till 42 å 50 öre pr meter. Handdukar till 3,50 till 10 kr. pr dussin. Servietter 5 å 6 kr. dussin. Theservietter kr. 3,50 pr dussin.          Lakansväf         af hellinne          70               öre

per meter,       och dylik    af bomull    40    öre

per meter.       Näsdukar   1,75 å 2       kr.    per dussin.

I går var omsättningen föga liflig. Marknadsbesökarnes antal var i dag på f. m. något större men affärerna tycktes ej vilja taga någon fart.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Larsmässe marknad på Drottningtorget vid mitten av 1890-talet. Larsmäss inföll på den helige Laurentius dödsdag den 10 augusti, Larsmässemarknader har hållits sedan 1500-talet.