1800-talets Göteborg

Tom Mann höll tal inför stuveriarbetarna

Tom Mann var en brittisk arbetarledare som reste runt i flera länder under 1890-talets slut. Han hade innan besöket i Göteborg både blivit arresterad i Hamburg och utvisad från Frankrike, läs mer via denna länk.

”Tom Mann hade i går afton åter ett möte med hamnarbetarne härstädes. Det hölls i Arbetarekommunens lokal och var talrikt besökt.

Sedan hr Mann hållit ett kortare föredrag, hvari han särskildt betonat nödvän­digheten af internationell sammanslut­ning mellan arbetarne, framstäldes till ho­nom den frågan, hvad han ansåg att Gö­teborgs stufveriarbetare hade att göra för att få någon underhandling med sina arbetsgifvare till stånd.

Härtill genmälte hr Mann, att när stufveriarbetarnes organisation här vore så fast, att ingen enda stufvare stode utan­för densamma samt man dessutom anslu­tit sig till arbetarepartiet, då skulle man kunna påräkna understöd af hela det in­ternationella transportarbetareförbundet och då kunde man med hopp om framgång framställa sina kraf.

Hr Mann förklarade sig vidare bemyn­digad att lofva göteborgarne ett dylikt understöd från internationella transport- arbetareförbundet. För strejkbrytare från England torde man ej behöfva hysa nå­gon fruktan.

Under den därpå följande diskussionen framhöll bl. a. stufveriarbetareförbundets ordförande, hr Viberg, att alla arbetarne borde omfatta den socialistiska principen samt mottaga den från England erbjudna handen. Tal. ville ej vara med om några åtgärder förr än arbetarne verkligen vore fast organiserade.

Andra talare förordade att man bordo söka underhandla i det längsta, under det några ville att man skulle nedlägga arbetet för att tvinga arbetsgifvame till un­derhandling. Något beslut fattades utan kommer frågan först att afgöras vid ett nytt sammanträde om söndag.

Till slut utbraktes ett fyrfaldigt hurra för hr Tom Mann, som frambar sitt tack för mottagandet härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet av Contemporary photograph – http://www.adb.online.anu.edu.au/images/portraits/A100388.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4217958