1800-talets Göteborg

Eldsvådor

”Inför poliskamaren hölls i dag på e. m. förhör angående följande tre under förra veckan timade förut omnämnda eldsvådor.

Elden i grosshandlare Berggrens fastighet n:r 7 Drottninggatan hade uppstått genom en bristfällighet i en värmeapparat. I kontorslägenheten blef kassaskåpets botten skadad och några däri förvarade kassaböcker delvis uppbrända, hvarjemte golfvet äfven antändes och måsto uppbrytas. Fastigheten är försäk­rad i Svea för 125,000 kr. samt kontorsin­ventarierna i samma bolag för 2,000 kr. Ska­dan har värderats & fastigheten till 345 kr. och å inventarierna till 200 kr.

De öfver värmeapparaten förut befintliga träbjelkarne hafva nu ersatts med järnbjelkar; hvarjemte ett hvalf nu murats däröfver.

Natten till 6 dennes kl. 12, 30 utbröt eld i huset n:r 11 Korsgatan, hvilket eges af handlande Bergmark och löjtnant Olsson. En kamin hade så starkt uppeldats att en bjelke af hettan antändes. Elden släcktes inom kort utan att hafva åstadkommit någon nämnvärd skada..

Å Barnsjukhuset vid Södra Allégatan uppstod soteld i lördags, orsakad af för stark I eldning i köksspiseln.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottninggatan från väster, mot Västra Hamngatan. År 1901.