”Förbindelsen mellan Göte­borg och Hamburg upprätthålles, som bekant, sedan flere år af Svenska Lloyds ångare med en regelbunden tur hvarje vecka fram och åter. Då det emel­lertid visat sig att denna förbindelse en gång i veckan icke år tillräcklig, kommer en nybestäld ångare att insättas på tra­den, så att bolaget därefter kan expediera tvenne turer i veckan. Svenska Lloyd kommer sedan att sysselsätta fyra af sina ångare i denna fart, hvarjemte, om så skulle finnas nödigt, äfven extra ångare skola vara redo att ombesörja godstrafiken, meddelas Sveriges Sjöfartstidning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fartyg: REX

Bredd över allt 10,7 meter

Längd över allt 69,0 meter

Reg. Nr.: 3085

Rederi: Rederi AB Sverige-Kontinenten

Byggår: 1897

Varv: James Laings Yard, Sunderland (UK)