1800-talets Göteborg

Byggnadsentreprenad

 

”Personer, som äro hugade åtaga sig att å den genom drätselkammaren lagda grunden å s. k. Masthuggskajen, uppföra ett tull- och pack­hus i överensstämmelse med därför godkända ritningar, inbjudas härmed att, senast kl. 12 på dagen, tisdagen den 7 nästa Juni å stadskamrerarekontoret ingifva sina till drätselkam­maren ställda anbud å sagda arbete, därvid jämväl bör angifvas den säkerhet, som erbjudes för såväl emottagna förskott som arbetets Icontraktsenliga utförande.

Ritningar, arbetsdevis, förslag till kontrakt och formulär till borgen finnas till påseende å stadsbyggmästarekontoret i rådhuset

Förberörda 7 Juni meddelar drätselkamma­ren besked, huruvida något af de gjorda an­buden antages, eller ock underrättelse när så­dant besked lemnas; förbehållande sig drätsel­kammaren full frihet vid anbudens pröfning.

Göteborg i maj

Drätselkammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från Masthuggskajen. I fonden hus vid Skeppsbron år ca 1900.