”Coldinuordens restaurant, där hr Möller hitintills fört spiran, kom­mer från och med nästa månad att öfvertagas af hr Johansson, hvilken under en lång följd af år förestått matsalen å Göta Källare.

Hr Johansson är som bekant en af de mest populäre och mest kände inom sitt fack i hela Sverige. Hans namn är sä­kerligen den bästa garanti för att Coldinuordens restaurant kommer att hålla sig uppe.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Coldinuordens stora sal, omkring år 1901.