”En liflig tafla företedde Skeppsbrokajen i går e. m. då de landpermitterade ryska örlogsmatroserna skulle fö­ras tillbaka till korvetten. Matroserna hade tillbrakt en i allo angenäm dag i land, roat sig på bästa sätt och praktiskt studerat “Göteborgssystemet“ — hvaraf de vordo glada.

Inskeppningen egde rum vid 5-tiden och det tog en ansenlig tid innan officerarne hade fått gastarne instufvade i de rymliga barkasser, hvari de skulle transporteras ombord. Hvisselpipornas genomträngande ljud gjorde dock till slut verkan och vid 6-tiden voro bar­kasser och bogserbåtarne “John“ och “Balder“, som skulle bogsera dem ut till den å Riföfjorden liggande korvetten, fullsatta.

Till ryssarnes heder må nämnas att ingen öfverlastad syntes bland dem och allt försiggick med ordning och sans. Tre hurrarop höjdes från båtarne när de lade ut och ifriga viftningar från kajen visade att matroserna under sitt korta uppehåll härstädes skaffat sig många vänner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn, Masthuggskajen med Skeppsbron i bakgrunden. Ca år 1900.