”Den af Göteborgs stadsfullmäktige och Göteborgs och Bohus läns landsting tillsatta gemensamma komitén för utredning rörande en för staden och länet ifrågasatt vård- och uppfostrings­anstalt för bildbara sinnesslöa barn, har vid sammanträde i Göteborg under ordförandeskap af grosshandlaren M. E. Falck beslutit att från vederbörande skolrådsordförande infordra en del upplysningar och uppdragit åt en subkomité, be­stående af komiténs ordförande och pro­fessor Carlson för staden samt direktör Flobeck och prosten Lindeberg för länet, att vidtaga ytterligare förberedande åtgär­der- Till komiténs sekreterare bar anta­gits folkskolinspektören d:r J. M. Am­brosius.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Borstbinderi på Stretered Skolhem, år 1915.