1800-talets Göteborg

En vädjan till helsovårdsnämnden

”På grund af det allmänt gängse talet att mjölk skulle orsakat den febersjukdom, som den senast förflutna tiden härjat här i Gö­teborg, vill insändaren vördsammast anhålla att herrarne i helsovårdsnämnden måtte noga taga i betraktande mjölkkärlen i försäljningsbutikerna. Man kan få se flaskor som äro snart sagdt öfvertäckta med rost. Det är ju en sjelfskrifven sak att mjölk i sådana kärl är allt annat än helsosam.

Vän af renlighet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mjölkkanna.