1800-talets Göteborg

Scholz djursamling vid För­sta Långgatan

Förra hösten berättades det här om Scholz menageri på Första Långgatan, även denna höst återkom djursamlingen till staden och lockade många besökare.

”Scholz djursamling vid För­sta Långgatan, “världens största menageri“, utöfvar alltjemt stor dragnings­kraft på göteborgspubliken. Och under­ligt vore det annars. Ty det är verkli­gen en stor och vacker samling för att vara i ett ambulerande menageri som hr Scholz lyckats sammanbringa.

Särskildt påpekas den stora samlingen af icke mindre än ett tiotal ståtliga och kraftiga lejon hvaribland den majestä­tiske “Sultan intager hedersplatsen. Det yngsta lejonet “Leo“ är göteborgsbarn, har i sina spädaste dagar besökt Göteborgs Aftonblads byrå, och var på den tiden “alla damers förtjusning och lilla älskling“. Det var när det uppföd­des med diflaska. Nu kastar det sig redan öfver köttstyckena med allt annan än älsklig glupskhet. — ex ungue leonem — men så har den lille också fått tandvärk af det.

Dressyrnummerna äro alltigenom vackra, “lejonridten“ väcker fortfarande ohejdad munterhet, isynnerhet då Mustafa“, så heter konstberidaren, låter distrahera sig af publikens bifallstorm och med förtviflans kraft klamrar sig fast för att icke ramla af. Föreställningen med “Sultan“ i lejonburen är spännande, i synnerhet då djurens konung är vid då­ligt lynne, och man måste beundra djurtämjarens kraft och kallblodighet.

Vi uppmana allmänheten till ett be­sök.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 november 1898)

Vill du läsa mer om lejon i Sverige under historisk tid kan Ingvar Svanbergs ”Nyss visades i Uppsala två små nyfödda lejonungar”, rekommenderas.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Första Långgatan mot Masthuggstorget. Stenhuset tillvänster tillhörde F. O. Strömmans Träförädlings-aktiebolag.