1800-talets Göteborg

Ett helt menageri på Första Långgatan

”Scholtzska menageriet öppna­des i onsdags för den skådelystna allmänheten som ock talrikt infunnit sig. Lejonens rytande, hyenors, schakalers och vargars tjutande, elefantens trumpetliknande vrål skakade byggnaden i dess grundvalar och injagade skräck hos åskådarne. Men man behöfver dock ej vara rädd. Dessa ståtliga vilddjur förvaras i säkra järnburar.

Hr Sigurd, den svenske djurtämjaren, för åskådaren kring salen och håller en populär föreläsning öfver djurens namn och hemorter. Därefter stiger han in i Sultans, lejonets bur. Sultan följer sin herre som en hund och utför utan ett knyst hans befallningar, hoppar öfver räck och brin­nande tunnband, m. m. Ett af föreställ­ningens kanske intressantaste nummer är när fröken Rosina Scholtz går in till schakaler och vargar och visar sin makt öfver dessa vilda och grymma bestar; när hen­nes täcka ansikte hvilar mellan käftarne på en lömsk hyena, går en rörelse af häp­nad och förskräckelse genom åskådarne.

Den intressanta föreställningen afslutas med elefanten Mary, hvilkens repertoir är både stor och omvexlande. “Mary“ spelade positiv som en veritabel italienare och beledsagade sin musik med taktfasta slag på trumman; “Mary“ dansar vals och polka med elegans och grace; “Mary“ kan stå på ett ben och två ben, ligga på knä och sitta samt superar slutligen, sittande på en ekkloss med ett dukadt bord fram­för sig, uppassad af en apa som heter frö­ken Petersson.

Hvar och en är belåten med sitt besök i Scholtzska menageriet vid Första Lång­gatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 november 1897) Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur samma dags tidning.