”En 500-lamps-ångmaskindynamo af ovanlig konstruktion afprofvades i går å Göteborgs elektriska aktiebolags station vid Kyrkogatan. Maskinen, som jemte en annan dylik skall användas för elektrisk belysning å Falköping—Rantens järnvägstation, utgör en kombination af en Westinghouse auto­matisk ångmaskin och en dynamomaskin på en gemensam bottenplåt, med dynamons rörliga del, den s. k. induktorn, anbringad på den från ångmaskinen utstående axeländan.

Genom denna af ingeniör A. J. Atterberg utförda dynamokonstruktion har åstadkommits en särdeles kompakt ma­skin, som icke upptager större utrymme än omkring 2 meter i längd och 1 me­ter i bredd.

I denna maskin användes ej några särskilda lager för dynamon, hvilka an­nars förbruka en del kraft samt fordra eftersyn och smörjning. Hela lagersköt­seln är inskränkt till de två smörjkopparne på ångmaskinen, hvilken för öfrigt har alla sina rörliga delar gående i en blandning af olja och vatten, så att hela maskineriet kräfver minsta möjliga till­syn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kyrkogatan ca 1926-30.