”Felaktiga märkrullor. Vid lossningen af ångfartyget “Ariosto” efter dess ankomst hit från Hull 7 sistl. November fanns å farty­get ett fat sirup, som ej var upptaget å märkrullan.

På åtal af tullfiskalen dömdes befälhafvaren å ”Ariosto“, kapten F. Dossor, i lördags att härför böta 15 kr.

— Befälhafvaren å ångfartyget ”Balder”, kapten G. A. Wittboldt, dömdes att böta 20 kr., därför att vid lossning af nämnda fartyg efter dess ankomst hit från Granton 14 sistl. november saknats en rulle juteväf, som var upptagen å märkrullan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg sett fr Östra hamngatan, omkring år 1900.