Detta bildspel kräver JavaScript.

Det historiska fotot från Köpmansgatan är hämtat ur Lagerberg 1901-1902, bilden är troligen från slutet av 1800 talet, det finns även en intressant bildtext som skildrar platsens historia:

”Köpmansgatan sträckte sig i äldre tid från Smedjegatan i väster öfver Stora torgets norra del, bakom gamla Högvakten, till fästningsverken vid bastionen Johannes Res i öster. Den förlängdes efter vallraseringen och Vallgrafvens fyllning 1853 åt öster till Drottningtorget. Å första bilden synes det af assessor Volrath Tham och herr Erik Nissen 1732 skänkta järnstaketet till Kristine kyrkogård. Grinden bär öfverst konung Fredrik I:s krönta namnchiffer. Det till kyrkogården i öster gränsande trähuset är gamla Tyska pastorsbostället, som 1889 inrymdes i ett nytt hus, n:o 16 på andra sidan gatan i hörnet af Tyggårdsgatan å en tomt, som förut upptagits af Tyska församlingens skola och dess svenska pastorsboställe. Tyska skolans första byggnad uppfördes 1648 af materiallier efter församlingens då nedrifna äldre träkyrka. Den erhöll privilegier af drottning Kristina 1649, nedbrann 1669, återuppfördes 1673, och ersattes med en ny träbyggnad 1732, som förstördes vid 1746 års brand. Detta skolhus låg på nuvarande kyrkogårdsområdet ”bak om Kyrkan i Norr”. Därinvid låg äfven stadens 1630 inrättade Mynthus, som 1669 nedbrann, hvarefter all myntning upphörde. (Staden erhöll myntningsrätt i 1621 års privilegier). Bredvid gamla pastorshuset upptäckte stadsfysiker Abraham Bex 1688 en hälsokälla, som redan 1739 ”i mång åhr legat öde och igenstoppad”. Kyrkogården planterades med nya träd 120; efter undanröjande af skräpande uthus ordnades den 1852-1857.” (Lagerberg 1901-1902, s. 87)


Referens

Lagerberg, Carl, Göteborg i äldre och nyare tid: bilder, saml. och beskrifna, Göteborg, 1901-1902