”För icke länge sedan eller i början av 1930-talet ägde en betydande import av inlagda gurkor rum. Denna import uppgick vid visa tider till omkring 1/2 miljon kg per år och detta ehuru vi äga goda möjligheter att själva tillgodose vår inhemska konsumtion. För att tillvarataga vår inhemska produktion grundades ovanstående företag år 1934 och vid Danska vägen i Göteborg uppfördes en modern gurkkonserveringsfabrik, som försågs med den mest tidsenliga maskinella utrustning. Att denna fabrik i sin mån bidragit till att stödja den inhemska produktionen framgår därav, att den årliga importsumman numera brukar uppgå till ca 10 000 kg.

AB Gurkkonserver konserverar årligen 150 000 kg salt- och ättiksgurkor. Gurkorna inköpas från odlingar i Skåne, Halland och Östergötland. Arbetet med upptagningen av gurkorna fodrar stor noggrannhet och de få endast plockas sent på natten eller tidigt på morgonen och dessutom äro fordringarna på sorteringsarbetet synnerligen strängt. Även inläggningsarbetet är svårt och fordrar stor noggrannhet och ansvar. Arbetet måste också ske på en mycket kort tid, ty inläggningen äger rum från juli till september. Städes utexperimenteras nya inläggningsmetoder och bolaget har gjort framgångsrika försök att få fram delikata salt- och ättiksgurkor, som äro anpassade efter svensk smak.

Vid fabriken sysselsättes ett 20-tal personer. Chef för AB Tarmimporten och AB Gurkkonserver är disponent Josef Ekhammar.” (Ur: Wendel s. 421)

Interiör från AB Gurkkonserver, Wendel s. 421.

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Wendel s. 421 och visar AB Gurkkonservers fabriksbyggnad vid Danskavägen 77-79.

Referens

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939.