Oro för ungdomarna och deras brister är inte något nytt. I en insändare 1899 hade signaturen ”Rättvis” följande att säga:

”Hr Redaktör!

Anhålles vördsamt om plats i tidningen för följande allvarliga fråga till familjefäder och lärare:

Hvem skall i en framtid laga vår mat, skura våra golf, tvätta våra kläder eller i allmänhet förrätta de husliga arbetena? Inte blir det åt­minstone våra nu uppväxande unga flickor, ty alla dessa damer tyckas draga sig från kroppsarbetet mer och mer, taga plats på kon­tor, skrifva och plita dagen lång — äfven om lönen för ett så beskaffadt arbete är en riktig svältlön — vilja tituleras »fröknar», gå med »beväpnadt öga» söka »förnäma herrbekantska­per» m. m. Kära ni, som ha flickornas upp­fostran eller tillsyn om hand: Håll dem till husligt arbete och lär dem att arbeta och bli dugliga menniskor, ty skrifvande damer är en landsplåga samt en styggelse för vår Herre.

Rättvis.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Tolvfors Bruk Eric Söderhielm började bygga en herrgård 1756 och 1760-1761 byggdes flyglar för kök och brukskontor. Herrgården ombyggdes 1799-1801 till två.