”Det gamla kronomagasinet å Billingen vid Nya Varfvet förhärjades i natt af eldsvåda, hvarvid den där förlagda kon­servfabriken Gadus med maskinerier och lager i grund ödelades.

Elden märktes först vid 6-tiden på aftonen, då rök började tränga upp ge­nom taket. Arbetarne som efter slutad arbetsdag stodo i begrepp att begifva sig därifrån, försökte dämpa elden med fabrikens eldsläckningsattiralj, men de drefvos snart af den väldiga hettan ur huset, utan att hinna rädda något annat än kontorsböckerna och öfriga handlingar som förvarades å kontoret.

Majornas brandstation allarmerades och snart befann sig en afdelning man­skap därifrån på platsen. Strömman & Larssons flodspruta, under befäl af disponent Kock, anlände också kort däref­ter.

På grund af fabrikens svårtillgäng­liga läge kunde eldsläckningen ej bedrifas med vanlig kraft och man insåg snart att det enda man hade att göra var att hindra elden att sprida sig till de bredvid liggande Strömman & Larsson tillhöriga brädupplagen. Till all lycka blåste en sydvestlig vind, så att vinden torde bort ifrån land utåt elfven, hvaren duc d’alb nedbrann.

Hela aftonen rasade elden i fabriken och förs vid 10 tiden, då taket hade  instörtat, började den att aftaga. Vid 12-tiden kunde eftersläckningen börja.

Endast de gamla stenmurarne qvarstå efter branden. Elden hade förstört allt brännbart och ödelagt fabrikens dyrbara maskinerier och lager.

Aktiebolaget “Gadus“, som genom eldsvådan lider en stor förlust, hyrde det nu nedbrunna kronomagasinet 1897 och upprättade där en konservfabrik med bleckslageriverkstad. Konserveringsarbetet ut­fördes i undra våningen enligt d:r B. M. Ekenbergs nyuppfunna metod, å an­dra våningen var bleckslageriet och vin­den användes till upplag. I fabriken sysselsattes 38 arbetare under ledning af två ingeniörer och en verkmästare.

Byggnaden var för kronans räkning försäkrad af innehafvarne för 10,000 kr. Inventarier, lager och maskinerier voro försäkrade i “Skandia“ för 50,000 kr. Fabriken gör dock en betydande förlust, ej minst på grund däraf att ång. “Skåne“ som nu skulle afgå såsom ‘‘fly­tande konservfabrik“ till Lofoten, må­ste uppskjuta sin resa.

Det antages att elden uppkommit ge­nom gnistor från skorstenen hvilka antändt taket.

Fabriken var väl försedd med eld- släckningsredskap. Till hvarje rum ledde slangar från den stora vattencisternen i öfra våningen, men elden, hvilken som förut nämnts började å taket, blef oåt­komlig genom de stora upplag af lådor med tomma konservburkar som lagrats å vinden.

Omkring 240,000 st. färdiga tombur­kar och 60,000 tillskurna förstördes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt fotografi från Nya Varvet, med fr vänster Ankarhuset, Östra kasernen, Södra kasernen, Västra kasernen. Närmast i bild, till vänster Virginska huset. Troligen år 1867.