1800-talets Göteborg

Beslut om elektriska spårvagnar i Göteborg

”Stadsfullmäktige besluta inköpet af spårvägsbolagots koncession och
egendom för 70,000 p. sterling.

Intresset för frågan om elektriska spår­vägar hade i går afton lockat en talrik åhörareskara, som med lifiigt intresse följde diskussionen.

Mötet öppnades i vanlig tid af ordfö­randen.

Före sammanträdets början utdelades bland brr fullmäktige en skrifvelse från spårvägsbolagets direktör, hr F. W. Stod­dard, hvari denna bland annat framhöll att bolagets anbud om sin egendoms för­säljning till ett pris af 70,000 p. st. inlemnats till staden för två år sedan, och att enär situationen sedan dess betydligt förändrats, det vore ganska troligt att aktieegarne nu icke skulle vara villiga att antaga samma anbud. Beredningens förslag förklarade hr Stoddard vore det som för båda parterna vore det antagligaste.

Voteringen mellan hr Lemans yrkande och beredningens förslag utföll som nämnts så att det förra bifölls med 82 röster mot 19, som afgåfvos för bered­ningen.

Alla punkterna i beredningens förslag voro genom beslutet förfallna med undan­tag af punkterna 5 och 8, hvilka antogos sk lydande:

5:o) att anmoda byggnadsnämnden att, så snart ske kan, uppgöra och till stadsfull­mäktige inlemna förslag och karta af i bygg­nadsordningens 9 § stadgad beskaffenhet, jemto beskrifning, till ändring i stadsplanen för det, förra gasverkstomten omfattande område, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med gasverksstyreldens å karta angifna för­slag;

ats icke bifalla de af herrar Weinberg och v. Hofsten samt The Gothenburg Traraways C:o L:d gjorda ansökningar om koncession å anläggande af elektriska spårvägar i Göte­borg.

 

För beredningens förslag röstade:

Wijkander, A Lilljequist, Ax. Appelberg, Ivar Wsern, H. Sternhagen, F. Åker­blom, C. L. Hessle, J. A. Waller, F. Belfrage, Ernst Carlson, Alg. Carlander. G. Johnsson, O. Hasselblad, K. G. Karlsson, A. R. Kihlström, G. Boman, Peder Wsern, P. Em. Lithander, Rudolf Röding.

För hr Lemans förslag röstade:

Ph. Leman, O. Melin, M. Falck, E. Wijk., E. Fischer, Ådr. Peterson, Aug. Carlson, P. A. Hagberg, M. Rubenson, T. Torstensson, R. Luhr, Ernst Bring, G. Torstensson, B. Hedgron, Herman Gedda, F. E. von Svdow, J. V. Svalander, A. J. Atterberg, J. W. Bratt, Carl Lamberg, S. E. Olsson, Aug, I Koch, Emil Collin, J. A. Hertz, John É. Olson, E. Virgin. A. F. Lybeck, Bernt Dra­kenberg, Gust. Ekman, Albert Montgomery Wilhelm Henriques, Oskav Berg.

Hr Friman röstade icke.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vid korsningen av Södra och Östra Hamngatorna. I bakgrunden rådhuset och tornet på Tyska kyrkan/Christinae kyrka år 1903.