I tidningen ”Göteborg denna vecka” berättades det i nr 13 år 1969 om Enskilda Bankens utställning i dess lokaler på Södra Hamngatan. Här på Göteborgs historia har tidigare berättats om Brunnsparken utifrån bankens utställning. I en tredje del kommer en prognos inför framtiden, hur skulle Göteborg se ut år 2000?

”Göteborg år 2000

En miljon invånare

Om 32 år har Göteborg cirka en miljon invånare. Bortåt 60 procent av dem bor inom stadens nuvarande administrativa område. 120.000 av alla dessa människor är över 65 år. Cirka 50.000 ungdomar studerar vid gymnasier och universitet. Grundskolan beräknas ha 145.000 elever.

60 proc. I produktiv ålder

Man räknar med att endast 60 procent av befolkningen kommer att tillhöra de så kallade produktiva åldrarna. Idag är motsvarande siffra 70 procent. Av denna grupp kommer ungefär 400.000 att vara yrkesarbetande. 55.000 av dem är kvinnor. Dessa 400.000 – 40 procent av befolkningen – skall alltså svara för de penninginkomster som krävas för de övrigas behov.

Höjda löner

Med en reallöneökning på omkring 3 procent per år får man år 2000 för ett arbete som nu ger 20.000 i årslön mer än det dubbla i oförändrat penningvärde.

Ökad konsumtion

Den ekonomiska utvecklingen medför en ökad standard och en ökad konsumtion inom olika områden.

Bättre bostäder

Göteborgaren av år 2000 bort till exempel mycket rymligare än göteborgaren av idag. Han disponerar två rumsenheter för eget bruk – dagens göteborgare har 1,3. Lägenheternas standard och tekniska utrustning kommer att förbättras kraftigt. Vi får också bättre service i anslutning till bostäderna.

Varannan göteborgare har bil

Hälften av alla göteborgare har bil år 2000. Det sammanlagda bilantalet har ökat från 200.000 till 550.000. Två bilar per hushåll blir inte ovanligt.

Mer kapitalvaror

Konsumtionen kommer inte bar att öka utan också att omfördelas. Individens årliga konsumtion stiger från cirka 4.600 kronor år 1965 till 8.200 kronor i samma penningvärde år 2000. Vi köper fler kapitalvaror och lägger ned mer pengar på resor, rekreation och andra fritidssysselsättningar.

Ökad fritid

Standardökningen innebär också förkortad arbetstid och mera ledighet. Framtidens göteborgare vill gärna åka ut pålandet när han är ledig och fritidshusens antal ökar från 40.000 till 110.000.

100.000 lägenheter

400.000 människor kommer att bo i de norra stadsdelarna år 2000. Angered-Bergum från 65.000 nya lägenheter. På Hisingen byggs 40.000-50.000. Dessa drygt 100.000 lägenheter motsvarar inte fullt hälften av behovet.

Kommunikationer

För att knyta samman de många nya stadsdelarna krävs ett starkt utökat kommunikationssystem.

Ringleder

I cirklar runt centrum ligger år 2000 ett system av ringleder för biltrafiken. De korsas av radiella leder in mot centrum som ekrarna på ett hjul. Själva stadskärnan kommer att vara fri från genomfartstrafik. Denna slussas istället via ringlederna.

Storflygplats

Flygplatsen har troligen flyttats från Torslanda till Härryda och fått många gånger större kapacitet. Dessutom finns flera mindre fält för privat och allmänflyg.” (Ur: Göteborg denna vecka nr 13 1969)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hjällbo.