1800-talets Göteborg

Jaktridt från Bagaregården till Lilla Torp

”Göteborgs Fältridtklubb ha­de i lördags på, e.m. anordnat jaktridt med 17 deltagare. Master var löjt­nant A:son Linton. Som räf tjenstgjorde löjtnanten grefve Hamilton.

Samlingen skedde å Bagaregården kl. 2. e.m., hvarefter ridten försiggick från Nya kyrkogården öfver Kålltorps och Kärralunds egor till Lilla Torp. Hind­ren voro delvis för tillfället uppförda samt bestodo af häckar, koppelhäckar, stenmurar, diken m. m. Jakten blef myc­ket ansträngande i den djupa terrängen. Vid en stenmur som af samtliga ryttarne öfversattes togs svansen af hr H. Grebst. Qvistar och märken utdelades till samtliga deltagare i ridten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från wikipedia.org och Lilla Torps huvudbyggnad, fotograferad av Fritz Elof Bruce år 1920.