”Göta Källare och Grand Hotel Haglund i Göteborg äro i dessa dagar genom grosshandl. Oscar Bloch sålda till ett nybildadt aktiebolag under firma “Aktiebolaget Göta Källare och Grand Haglund“ för en köpesumma af 2,600,000 kr.

Bolagets aktiekapital, som är fulltecknadt, utgör kr. 1,400,000, fördeladt på 1,400 aktier k 1,000 kr. pr st.

Å bolagsstämma, som i dag hållits, valdes till ledamöter af styrelsen den forne egaren hr Emil Haglund jemte kon¬sul Urb. Körner och grosshandl. Axel Ankarcrona. Hr Emil Haglund valdes till bolagets verkställande direktör.

Tillträdet sker den 1 nästk. juni.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Dagens inlägg hade kunna hjälpa till med bildtexten som återfinns i Carlotta,

”Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare tycks enligt fotot inrymmas i samma byggnad (Hotel Göta Källare). Eftersom Haglund brukar förknippas med det likaledes vid Hotellplatsen liggande Grand Hotel, är jag osäker på förhållandena härmed. Därav återfinns både Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare under företag avbildad. [reg.ass.]”

Bilden bör alltså vara från tiden efter att verksamheterna förenats till ett bolag 1899.