Skyltar i naturen

En utredning om fritidsskyltar har inletts efter tillskyndande från Statens Naturvårdsverk för att få fram en katalog över åtgärder inom fritidssektorn alltifrån skyltar och symboler till helhetssyn på planering av rekreationsområde. Bl.a. är statens institut för byggforskning och Sveriges standardiseringskommission inkopplade på det unika informationsarbetet som beräknas ligga klart inom ett år.

Inom Standardiseringskommissionen har tillsatts en speciell kommitté med uppgift att utarbeta förslag till svensk standard för friluftsskyltar och symboler för vägledning och varning inom friluftsområden. Ledamöter från Naturvårdsverket, Domänverket, Skid- och Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Svenska Turisttrafikförbundet m.fl. deltar.

Naturreservat på Onsala

Naturvårdsverket tillstyrker i sitt yttrande till länsstyrelsen i Hallands län förslaget till naturreservat avseende Onsalahalvöns sydligaste del i Onsala kommun. Den söderut belägna Malön samt de i öster angränsande s.k. lotsholmarna jämte näsbokrohalvön på östra sidan av Kungsbackafjorden har redan säkrats för naturvårdsändamål. Förevarande reservatsförslag ansluter sig därför arronderingsmässigt till ett större regionalt säkerställande av mark för naturvård och rörligt friluftsliv på norra hallandskusten.

Dagboken

Det händer på Liseberg


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.