1800-talets Göteborg

Sänkning af Carl Johans gatan och allmänna Vägen

”Gatu- och vägförvaltningen föreslår att stadsfullmäktige måtte besluta: att handlingarna i ärendet öfverlemnas till drätselkammaren med uppdrag dels att underhandla om och, där den så finner lämp­ligt, verkställa inköp för stadens räkning af fastigheten n:r 53 i Majornas 2:dre rote till pris och vilkor, som kammaren kan finna an­tagliga, dels ock att, efter nödig utredning i öfrigt beträffande behofvet af ifrågavarande gatusänkning och däraf föranledda kostnader för staden, till stadsfullmäktige inkomma med | det yttrande, hvartill sagda utredning kan föranleda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: parti av Allmänna Vägen mot Ö.