1800-talets Göteborg

Slottsskogsparkens 25-års jubileum

”I afton upplyses den idylliska parken af cirka 809 kulörta lyktor, bengaliska eldar afbrännas och två musikcorpser spela. Det artar sig sålunda till en verklig folkfest. Parken är ju också en folkets park; slottsnamnet är bevaradt från den tid, då marken tillhörde gamla Elfsborgs slott.

Där nu grönskande träddungar och fagra blomstergrupper fägna ögat, såg det ett qvarts sekel tillbaka helt öds­ligt och kalt ut. De grå klipporna hade endast där och att uppvisa en buske eller en knotig fura. Nu är ju anblicken en helt annan.

Parkens första serveringspaviljong finnes ännu qvar. Det är ett litet ”träschapp i närheten af den s. k. Prippska villan.

Ett namn, som är förbundet med Slottsskogsparkens skapande, är som bekant grossbandl. och riddaren Aug. Kobbs. Han är parkens så att säga upphofsman, och vid hans sida har som en nitisk, plikttrogen och insiktsfull hjelpare stått trädgårdsmästaren A. Eriksson, hvilken varit anstäld därstädes allt sedan anläggningen började.

Platsen får nu en fullt värdig utfartsväg i den nya Linnégatan, som efter sitt bebyggande torde komma att få en viss likhet med Kungsportsavenyen, i det hu­sen komma att ligga indragna från ga­tan. Den gamla skansen med sin gyl­lene krona bidrager också att pryda vägen.

Den nuvarande styrelsen för Slottsskogsparken består af handl. A. Kobb, polismästare Elliot, direktör Löwegren, grosshandl. Seaton, konsul Johan Ek­man samt suppleanterna grosehandl. George Murray och grosehandl. Ad. Bratt. Slottsskogsparkens styrelse lär efter besöket i Slottsskogsparken i afton äfven komma att besöka Trädgårdsför­eningen, Slottsskogsparkens äldre syster.

Under årens lopp har Slottsskogsparken äfven fått ganska vidsträckta plantskolor, och ett särskildt orangeri har för icke lång tid sedan byggts. Det område, som den vidsträckta parken omfattar, har också tillökts, så att marken ända bort till Nya Varfvets gräns nu lagts under Slottsskogsstyrelsen, som hvarje år låter utföra en del nya planteringar.

Parken har på sistone börjat likna Trädgårdsföreningen därutinnan, att en hel del alster kunna afyttras från dess plantskolor och orangeri.

Heder åt de män, som bidragit till åstadkommandet af den vackra anläggningen, som helt visst, då den i dag fi­rar sitt 25-års jubileum, kommer att förete bilden af en stor folkfest.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skolbarnen i Slottskogen d. 6 Juni 1913.; Svenska flaggans dag.