I augusti 1961 meddelades att arbetet med en ny gångtunnel från Centralstationen till Drottningtorget snart skulle inledas.

”Arbetena med gångtunneln under Drottningtorget skall sättas igång onsdagen den 16 augusti och det innebär, att trafiken måste läggas om. Redan nu har allmänheten av förberedelsearbetena från gatukontorets sida, märkningar och asfaltering, kunnat dra sina slutsatser om att de invanda stråken över torget måste överges. Tunneln skall som bekant gå från en plats omededelbart framför Centralens entré och efter en Z-form mynna vid Eggers södra hörn.

Den första byggetappen kommer att medföra bl.a. dessa stora förändringar i trafiken:

  1. Nils Ericsonsgatan enkelriktas i nordlig riktning mellan Norra Hamngatan och Köpmansgatan. Som en följd ändras trafikriktningarna på Drottningtorgsbron, Stora Nygatan och Östra Larmgatan.
  2. En provisorisk körbana upprättas för trafiken österifrån mot norr längs Eggers veranda och ut till Nils Ericsonsgatan. Alltså enkelriktad trafik.
  3. Enda parkeringen på Drottningtorget blir remsan vid Posthuset. Alla andra uppställningsplatser kommer att tas i anspråk för arbetsändamål och materialuppläggning.
  4. Från Göta Älvbron kommer trafiken i tre filer mellan Eggers och turistbyrån. Söderut fortsätter den över Drottningtorgsbron och Stora Nygatan, där körriktningen alltså vänds.” (GP 6 augusti 1961)
Ur GP 6 augusti 1961.