”En anslående hyllning egnades i lördags Slottsskogens skapare grosshandlanden m. m. Aug. Kobb, som då ingick i sitt 81:sta lefnadsår samti­digt med att Slottsskogen då kunde fira qvartaekelsminnet af sin tillvaro.

På högtidsdagen — i dubbelt afseende betydelsefull för den vördade åldringen — fick hr Kobb mottaga en mångfald bevis på sympati och tacksamhet i form af lyckönskningstelegram, bref och blom­mor. Tidigt på morgonen uppvaktades åttioåringen med musik af en sextett ur Första Göta Artilleriregemente.

Vid l/2 2-tiden drog en rad vagnar fram till hr Kobbs bostad för att afhemta honom till den beramade utfärden till Slottsskogen. I cortégen deltogo le­damöterna i Slottsskogsstyrelsen, gatu- och vägförvaltningen m. fl., och genom Nya Allén öfver Järntorget bar det i väg öfver Linnégatan, som då öppnades för allmän trafik, till Slottsskogen.

Vid entrén till parken hade sirade flaggstänger med för vinden muntert va­jande vimplar rests. Färden ställdes till Vinterpaviljongen, där cortégen mottogs med en festmarsch af musikcorpsen, som förut vid passerandet af gamla paviljon­gen helsat med smattrande fanfarer.

Sedan man samlats i Vinterpaviljongen, äskade polismästare Elliot ljud och anbrakte vid champagnen en tacksamhetens skål för hr Kobb för det oförtrutna, framgångsrika arbete han nedlagt på Slottsskogens utveckling. Skålen åtfölj­des af ett fyrfaldigt hurra och fanfarer.

Hr Kobb tackade djupt rörd för skå­len och uttalade sin förhoppning att man alltid skulle värna om Slottsskogen, som blifvit en så kär tillflyktsort. Hr Kobb tackade särskildt hrr Elliot och major Ph. Åqvist för deras kraftiga med­verkan till Linnégatans och Slottsskogens fullbordande.

Musiken spelade romansen ur‘ ‘Mignon“, hvarpå hr Kobb vände sig med några erkännande och hjertliga ord till Slottsskogens trädgårdsmästare, hr Anders Ericsson, för den förtjenst han under sin mångåriga, plikttrogna verksamhet inlagt om Slottsskogen. Hans namn borde ej glömmas på en dag sådan som denna, “och en stor del af den förtjenst som tillräknas mig delar jag med hr Ericsson.“

Major Åqvist föreslog till sist en skål för hr Kobbs familj, hvarpå återfärden anträddes.

På aftonen gick jubileifesten af stapeln under synnerligen stor anslutning, och öfverallt rådde fröjd och gamman. Ekläreringen och de bengaliska eldarne gjorde sig mycket väl, målareqvartetten lät fli­tigt höra sig och musikcorpserna spelade tappert hela qvällen.

Hr Kobb sjelf bevistade ända till vid 10-tiden på aftonen den anslående folk­festen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto av äldre fotografi. Atelierfoto, med August Kobb sittande vid ett bord. Monterad på vitt papper, text på fotots baksida ej lästbar. Troligen 1870-talet.