1800-talets Göteborg

Skall pesten komma till Göteborg?

”Med anledning af pestsmitta i utländsk hamn med förbindelser med Sverige hafva vederbörande bemyndigats uppgöra kontrakt med sådan extra personal, som reglementet för karantänsinrättningen på Känsö föreskrifver. Dylik personal anställes dels för mathållningen, dels för sjukhuset och inkallas vid behof till tjänst­göring.

Känsö är som bekant Sveriges enda ständiga karantän.

Något inkallande af extra personal till tjenstgöring vid karantänen har nu icke förekommit sedan 1894.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Känsö. Noterat på kortet: ”Känsö” ”Besökande och de som befann sig i karantän möttes i det lilla fyrkantiga huset, kallat ”Parloiren” och kunde tala med varann över ett schakt på vars botten brann en svaveleld (för smittans skull).”