Göteborgs eldsläckningsväsende har nyligen förstärkts med en brandbil, hvilken installerats i brandstationen vid Gustaf Adolfs torg. Bilen har utgått från Scania Vabis verkstäder i Malmö och den därå anbrakta stegen, har delvis efter ritning af verkmästare Klaes L. Carlsson och med tillgodogörande af en uppfinning af honom,
utförts vid Svenska Brandredskaps-affären i Stockholm. Brandbilen har en pumpningskapacitet af 1,500 minutliter vatten och stegen når en höjd af 25 m Fullt färdjg har bilen dragit en kostnad af 25,000 kr. (Ur: Hvar 8 dag 1915 nr 4)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Hvar 8 dag 1915 nr 4

Referens

Hvar 8 dag, D. F. Bonniers boktryckeri A.-B., Göteborg, 1915.