”Ett farligt eldsvådetillbud uppstod i lördags afton rid 1/2 7-tiden i Gumperts bokhandel vid Södra Hamngatan. En elektrisk inledning hade kommit i beröring med ett gasrör, hvarvid ljustrådens isolering antagligen afnötts och kontakt uppstått. Gasröret sprang däivid sönder hvarvid gasen strömmade ut och antändes genom den elektriska strömmens inverkan. Affärens föreståndare afvärjde dock genom sin rådighet den hotande eldfaran. Han afstängde den elektriska ledningen och släckte därefter med en våt handduk gaslågan. Ingen nämnvärd skada egde rum, och det blef ej ens nödvändigt att allarmera brandcorpsen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamnkanalen mot söder från Norra Hamngatan 1901. Gumperts bokhandel syns till höger och Arkadens torn till vänster i bild.