I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning redogjordes ofta för väderförhållandena som under segelfartygens tid hade en avgörande betydelse för stadens ekonomi. Den 5 januari 1837 kunde läsarna av tidningen få följande information kring isläget.
”Elfsborgs-Bandet” har legat sedan veckans början , och skeppsfarten är således stängd; skulle dock köplden ej blifva strängare, än hvad den hitintills varit, (man kan öfver hufvud antaga att den ej varit öfver 8 á 9 grader Celsii) så torde första vestliga storm åter öpna segelleden. Ehuru kommunikationen med sjelfa staden kan anses som stängd under vintermånaderna, då man redan har kört isen längs elfven och den begagnas af fotgängare härimellan och Hisingsön.” (Ur: Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 5 januari 1837)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Älvsborgsfjorden ca 1935.