Hushållningssällskapet meddelade att det fanns stipendier att söka för alla som önskade bli biskötare:

Kurs vid Biskötareskola. Sedan Hushållningssällskapet anvisat medel till 4 stipendier för genomgående af kurs vid biskötareakolan i Väring, anmodas personer inom länet. som önska genomgå dylik kurs. att inlemna sina af prestbetyg åtföljda ansökningar därom till Förvaltningsutskottet, adress Göteborg, före den 15 nästkommande April.

Kursen pågår från och med den 16 Juli till och med den 28 i samma månad.

Göteborg i Februari 1900.

Förvaltningsutskottets afdelning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: bikupa.