”Göteborgs adress- och industrikalender för år 1900 har nu utkommit.

Årets kalender — dess 23:dje årgång — är redigerad i hufvudsaklig öfverensstämmelse med senaste årgångar, men de olika afdelningarna hafva afsevärdt tillökats och kompletterats. Inom adress- och nyfikenhets-afdelningarna, där ändringarna alltid äro många i följd af flyttningar m. m., företer denna årgång en synnerligen stor omredigering, i det kontors- och butiksflyttningar varit ovanligt talrika. “Nyfikenhetsregistret har blifvit betydligt tillökadt genom upptagande af flere nybygda hus i de centrala stadsdelarne. I den förra afdelningen uppgå ändringarna till öfver 4,000 och i den senare till omkring 2,000.

Kalendern har fr. o. m. lördagen den 24 febr. utlemnats till annonsörer och abonnenter, men kan på grund af begränsad tillgång ej utlemnas i bokhandeln förr än lördagen den 3 mars.

Med anledning at betydligt stegrade arbetspris och omkostnader har redaktionen sett sig nödgad att höja priset till kr 4,50.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet visar Göteborgs adress- och industrikalender för år 1899.