”Eldsvåda i Gamlestadens fabriker I går e. m. kl. 5 utbröt eld i Gamlestadens fabrikers aktiebolags stora bomullsspinneri.

Då en af förmännen gick förbi en spinnmaskin i tredje våningen, fick han se eld flamma upp från denna och på några ögonblick spred elden sig utefter hela spinnstolen. Maskinerna stannades genast och fabrikspersonalen tog itu med släckningen. Trots att elden hade god näring i bomullen och träunderlaget å maskinen, blef man dock inom kort herre öfver densamma, till stor del tack vare de automatiska släckningsapparater, s. k. springers, som voro anbrakta i taket öfver spinnmaskinerna. Metallen som tillsluter dessa springers” smälter vid 73 graders värme, hvarvid vattnet rinner ned öfver maskinerna. Släckningsarbetet erbjöd ganska stora svårigheter på grund af den qväfvande röken från den brinnande bomullen.

Brandkåren ankom som vanligt mycket raskt; i synnerhet var detta fallet med sprutan från hufvudstationen i Masthugget, hvilken anlände 18 minuter efter brandsignalens gifvande.

Tyvärr inträffade en olyckshändelse, dess bättre dock af mindre allvarsam art. En brandstege råkade nemligen i olag och brandsoldaten nr 49 Löfgren fick därvid sitt ena ben ganska illa klämdt samt dessutom ett svårt slag för bröstet. Han fördes genast i droska till sjukhuset, där han dock ej behöfde qvarstanna. L,, som är sängliggande och för någon tid ej kan tjenstgöra, torde dock ej komma att lida något men af olyckshändelsen.

Skadan blef ganska betydlig, ej så mycket tillföljd af elden, hvilken inskränkte sig till den antända maskinen, utan af det myckna vattnet. Detta trängde nemligen genom golfvet ned i andra och första våningarna, hvarvid de dyrbara och ömtåliga maskinerna ganska illa skadades.

Alla maskinerna komma troligen ej åter i gång förrän om ett par veckor. De cirka 150 arbeterskor, hvilkas arbete genom branden blef afbrutet, få under tiden sysselsättning å andra afdelningar i fabriken och med att rengöra de skadade maskinerna.

Orsaken till elden tros vara sjelfantändning, uppkommen genom häftig friktion.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamlestadens Fabrikers Aktiebolag.