Under rubriken ”Från Allmänheten” skrev signaturen K.W. om de nya spårvagnslinjerna.

”Det nya spårvägsförslaget

Det är i högsta grad förvånande huru kommitérado för utarbetande af förslag till nytt spårvägsnät för staden Göteborg, med eller
mot bättre vetande, i princip fullföljt att spårvägsliniema skola läggas i de gator som upptaga den största gång- och körtrafiken. Enda undantaget år sträckningen genom Stampgatan. Hvad kan väl orsaken vara till detta?

I utlandets stora städer sträfvar man öfverallt efter att få sina spårvägslinier förlagda icke i de stora pulsådrorna för trafiken utan i parallelgator till dessa. Af de stenografiska referaten från Tekniska Samfundets senaste sammanträde framgår att en af komitéledamötema betraktade det såsom en fördel att erhålla en spårvägslinie och ännu hellre två spårvägslinier genom en trafikpulsåder på grund af liniarnas förmenta förmåga att »ordna trafiken«. Vi undra just hvad tex. Londons County Council (stadsfullmäktige)
skulle säga om någon medlem föresloge en eller annan spårvägslinies framdragande genom Holbon, Oxford Street, Strand och dy- lika gator »för ordnande eller underlättande
af trafiken«. Har då icke komiténs ledamöter vid besök t ex. i Berlin lagt märke till huru de stora trafik ådrorna »Unter den Linden« och Friedrichstrasse äro fullståndigt fria från spårvägslinier, under det att deras parallelgator Dorothéenstrasso, Französiche Strasse och Charlottenstrasse fått gifva rum för de förstnämnda gatornas spårvägslinier. Gå vi till Paris så se vi precis samma förhållande. ingen spårväg i Boulevarderna, Champs Elysée eller Avenye de la Grande Armée oaktadt de två sistnämnda gatorna leda direkt ut till Boulognorskogen (vår slottskog), men i smågatorna på ömse sidor äro linierna till finnandes. Hvarföre? Jo, man har i dessa städer hunnit få ett verkligt begrepp om gatutrafiks natur, hvarvid spårvägsliniers »ordnande förmåga« ställts på sin rätta plats. Dessutom har man noga aktat sig för att i de gator, om hvilkas konstnärliga utseende man varit mån, indraga en, ehuru väl praktisk, dock i högsta grad profanerande anstalt som en elektrisk spårväg.

Det hade sålunda varit betydligt bättre om
komiterade skonat vår Kungsportsavenyn och i dess ställe användt Södra Vägen, räddat vår Champs Elysée (Vasagatan) och offrat Engelbrektsgatan eller Storgatan etc. etc.
Att linien är föreslagen att flyttas från 2:dra
till l:sta Långgatan torde endast kunna försvaras i den händelse flertalet af komiténs
ledamöter tror på spårvägsliniens trafikordnande förmåga och egenskap af prydnad för en blifvande vacker gata, ty l:sta Långgatan blir ju allt mer och mer hufvudförbindelsen mellan Majorna och den Öfriga staden. Hafva
komitérade tänkt på att genom liniens föreslagna flyttning vinna flera trafikanter från Masthugget så är detta nog ett misstag, ty att den närmas Masthuggskajen med dess publik torde icke uppvägas af fjärmandet från de stora huskomplexen längs 3:dje och 4:de Långgatorna samt Masthuggsbergen.

Till sist ännu en sak, som torde hafva talat för sig vid anläggningen af spårvägsnäten i de stora verldstäderna såväl som de flesta andra. Då en linie kan dragas i en gata med minsta möjliga körtrafik så medgifves den största möjliga hastigheten för den elektriska vagnen. Vi undra just om Majborna betänkt detta då de hittills icke opponerat sig mot liniens dragande genom l:sta Långgatan.

Vi böra ej förhasta oss mod våra spårvägsanläggningar utan kunna lugnt försöka oss på en ny komité för att fä se ett förslag med andra synpunkter; om dessa äro bättre eller sämre få vi då i sinom tid afgöra.

Att den nuvarande komitén icke föreslagit liniens framdragande till Klippan eller Gamlestaden är något så betecknande, att man kan betvifla att den arbetat med spårvägsögon, snarare skulle man tro med — en annan sorts ögon.

K.W.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungsportsavenyn år 1900, innan det byggdes spårväg utmed gatan.