Rymmer Monaco – Göteborg och Alingsås hittills lika stora

”Näst Brasilia har Göteborg genom de just avslutade markköpen fått världens största areal att stadsplanera och bebygga i ett sammanhang. Den nytillverkade brasilianska huvudstaden har genom beslut växt upp i tidigare icke bebyggda trakter. I Göteborg kommer stadsplanerarna att ha fem år på sig att utforma den blivande Nordoststaden innan nu tillgänglig mark är färdigbebyggd och det är dags för den nya staden att börja resa sig ur den mark, där till dato 39 gårdar legat.

Stadssekreterare Torsten Henrikson förklarade vid stadens pressmottagning:

– I Sverige har nya stadsområden ofta blivit misslyckade därför att stadsbyggarna arbetat i tidsnöd. När vi nu har fem år på oss är jag övertygad om att vi kommer att kunna bygga en av Västsveriges vackraste städer.

Jätteköpet omfattade 17 kvadratkilometer mark. Genom tidigare markköp i Angereds och Bergums kommuner äger Göteborgs stad nu 30 av de bägge kommunernas sammanlagt 90 kvadratkilometer mark.

Nyinköpet motsvarar 10 kortedalaområden eller lika mycket mark som hela Varbergs stad. Göteborg har i runt tal 450 000 invånare. Alingsås har 18 000. Likafullt hade de bägge städerna fram till köpet ungefär samma geografiska storlek.

Markköpet har handlagts av Västsvenska Bygge och Bostads AB, dotterföretag till Göteborgs Stads Bostads-AB. De inköpta fastigheterna har redan överlåtits på Göteborgs stad. En utredning om läns- och kommungränser av f landshövding K J Olsson väntas till hösten. När den kommer, tar man itu med inkorporeringsproblemen. Inkorporering av marken i nordost skulle tillföra staden 182 procent mark – totala ytan blev bortåt den tredubbla mot nu – men endast öka folkmängden i Göteborg med 4 procent.

Bostadsbyggnadstakten i Göteborg är för närvarande 8 500 lägenheter per år.

– Hade inte marktillskottet kommit nu, hade utbyggnade strypts till och stagnerat om mellan fem och sex år.

Nio miljoner kronor har Nordoststadens mark kostat. Till 25 miljoner har stadsfullmäktige satt ramen för inköp av råmark. Inköpen har pågått sedan hösten 1961. 250 000-300 000 människor beräknas satellitstaden rymma, plus industrier.

I England uppförs nykonstruerade städer avsedda för 100 000 invånare. I Gamla världen blir Göteborg störst om en sådan stadsbyggnad, tillsammans med Brasilia störst i världen.

Som en kuriositet kan nämnas att Nordoststaden inom sina gränser skulle kkunna rymma furstedömet Monaco med casino, yachter, Grace och det hela.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 14 juli 1962)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia, artikel Angered. Lövgärdet från luften.