”Efter inte fullt tre års planeringsarbete har det första stadsplaneförslaget för Angered-Bergum, som skall införlivas med Göteborg 1 jan 1967, nu framlagts och godkänts av byggnadsnämnderna i Göteborg och Angered och Göteborgs stadskollegium. Det är Hjällboområdet norr om Lärjeåns nedra lopp i Angereds sydvästra hörn, som nu fått sin utformning. 1 mars nästa år påbörjas bostäder motsvarande ca 3 000 normallägenheter. Det blir till övervägande delen trevåningshus men också hus på 6 och 7 våningar. Antalet småhus blir obetydligt i denna utbyggnadsetapp, bara hundratalet, huvudsakligen kedjehus.

Den planerade stadsbanan och matargatan, som löper jämsides med den, bildar huvudpulsådern i Hjällboområdet och stadsbanestationen med tillhörande centrum i hjärtpunkten. Matargatan och Gråbovägen, får delvis ändrad sträckning, ger bilarna tillfart. När stadsbanan blivit slutgiltigt utbyggd beräknas restiden till city uppgå till 15 minuter.

Det nu stadsplanerade området visar betydande nivåskillnader. Det skiljer 35-40 meter mellan de lägsta partierna närmast Lärjeån i söder och de högsta i norr. Av hänsyn till landskapet har de lägre delarna av Lärjeåns dalgång förskonats från de högsta hushöjderna.” (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 april 1965)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från iHjällbo, Hjällbo fyller 50 år. Vy över Hjällbo: Studio Bodin, Regionarkivet Bostadsbolagets arkiv.