”Göteborgs stadsbibliotek har i dag börjat taga sin nya lokal vid Hagakyrkan i besittning. Flyttningen kommer att taga en tid af sex veckor, ja kanske ännu längre, då det är öfver 100.000 band, som skola öfverföras till den nya biblioteksbyggnaden. Häri äro dock inberäknade läkarebiblioteket å Sahlgrenska sjukhuset, som nu skall införlifvas med stadsbiblioteket, samt de å “Sveas” vind förvarade, ännu icke ordnade samlingarna.

Under första flyttningstiden, då ännu större delen af biblioteket finnes qvar i den gamla lokalen, hålles endast denna i öppen för läsning och utlåning. Om någon bok, som redan blifvit öfver flyttad, önskas låna, kommer den att genast eftersändas från nya bibliotekshuset. Sedan större delen af biblioteket öfverflvttats hit, kommer endast detta att hållas öppet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: G:a Stadsbiblioteket.