”Som litet hvar torde veta, har vid vestkusten äfven sommartiden stationerats en kanonbåt, hvars egentliga skyldighet är att ha uppsikt öfver utländska fiskefartyg (s. k. trawlare), så att dessa ej fiska på svenskt territorium. Men huru sköter denna kanonbåt sin tjenst? Jo, den ligger antingen i Göteborg eller Marstrand och gör undantagsvis någon gång, enligt fiskarebefolkningens utsago, en tur utanför Vinga, hvarefter den ingår till någon af de förut nämnda platserna och qvarligger här flera dagar overksam.

Är detta rätta sättet att sköta en sådan bevakning? Nej, förvisso icke! Hvarför kan ej denna, såväl som »Svensksund» om vintern, ständigt antingen hålla sig till sjös eller i någon hamn så nära fångstplatserna som möjligt?

Våra fiskare klaga ständigt öfver att de genom trawlarnes förvållande mista sina redskap. En fiskare omtalade nyligen att en dylik vid ett tillfälle gått öfver och förstört redskapen för honom och hans kamrater. När de härför begärde ersättning fingo de hånfulla svar, och uppförde sig trawlarnes kapten mycket oanständigt, med åtbörder som ej äro lämpliga i tryck omnämna.

Om man frågar fiskarena hvarför de ej hänvända sig till bevakningsbåten när sådant inträffar, säga de: »Den se vi mycket sällan till och vanligtvis aldrig vid fångstplatserna». Det är också samtliga fiskares mening att denna båt gör föga nytta.

Skärgårdsbefolkningen klagar också ständigt: »Få trawlarne hålla på ännu några år, bli vi troligen nödsakade gå och tigga, ty vi få ofta ej så mycket fisk att det räcker till oss sjelfva, långt mindre till afsalu».

Denna näring är dock så pass viktig, att staten ej bör likgiltigt åse dess undergång, utan medan det ännu är tid vidtaga i åtgärder för att få trawlarne bort från Kattegat.

Olle.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kanonbåten Svensksund:, sjösatt 1891.

  • Namn SVENSKSUND
  • Namn SVENSKSUND
  • Typ Andra klass kanonbåt (Kanonbåt)
  • Besättning 46 personer (antal)
  • Längd 40,03 meter (m)
  • Bredd 7,87 meter (m)
  • Djupgående 3 meter (m)
  • Deplacement 274 ton
  • Fart 12 Knop