”Drätselkammaren och statskamrerarekontoret motivera sitt i går omnämnda afstyrkande af hr Hertz’ motion sålunda:

Det måste anses såsom ett mål, värdt att eftersträfva, att, i så stor omfattning som Å möjligt, åt stadens arbetare bereda egna hem inom stadens område. Huruvida emellertid . detta mål står att vinna genom försäljning till billigt pris af för ändamålet nödig mark, torde få anses mycket tvifvelaktigt, vid det förhållande, att det väl knappast låter sig göra att förhindra en fastighetsegare att på grund af en tillfälligt och lätt vunnen vinst Å afhända sig det jordområde han för framtida bebyggande förvärfvat.  Å

Emot en upplåtelse af endast nyttjanderätt till marken kan göras den erinran, att tiden i för nyttjanderättsaftals bestånd enligt gällande lag icke kan utsträckas öfver viss tid, hvilket måste betraktas såsom en olägenhet vid det förhållande, att marken är afsedd att användas för ständigt bebyggande.         <

På grund af hvad sålunda anförts och då stadsfullmäktige före vidtagande af åtgärder i det af motionären föreslagna syftet torde böra afbida resultatet af  ”Egnahems-komitensarbeten, afstyrkes förslaget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 augusti 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Egna Hem, Bagaregården år 1923.