”En elementfabrik för mellan 5-6 milj kr planerar fastighetsbolaget Göteborgsbostäder bygga i det framtida industriområdet Angered. Genom fabrikens igångsättande visar fastighetsbolaget genom räkneexemplet att den nuvarande produktionen som i Göteborg under 1954-1963 varit i genomsnitt 4 000 lägenheter per år skall kunna fördubblas till önskvärda 8 000 lägenheter per år mot endast 50 proc ökning av arbetsinsatsen om 3 000 lägenheter bygges med traditionella metoder och 5 000 lägenheter bygges med elementbyggnadsmetoder.

I den utredning som fastighetsbolaget Göteborgsbostäder lämnade drätselkammaren i december 1964 beskrivs hur man tänkt utforma driften för en fabrik dels med en kapacitet om minst 600 lägenheter per år, dels 2 400 lägenheter per år.

Kapitalbehovet för en fabrik med årlig kapacitet på 600 lägenheter skulle för byggnader och maskiner bli totalt 3,5 milj kr. Därtill kommer 1,5 milj kr för upplagrat och levererat men ej likviderat material motsvarande ca tre månaders produktion.

För en fabrik med en kapacitet på 1 200 lägenheter per år skulle om skiftarbete tillgreps för en viss del av produktionen, investeringen i byggnader och maskiner behöva ökas med 1 milj kr samtidigt som lagerhållningen måste fördubblas.

Före en fabrik med 2 500 lägenheters årskapacitet har anläggningskostnaderna beräknats till 7,5 milj kr.

Kalkylerna för fabriken med 600 lägenheters årskapacitet visar på en årskostnad av 5,2 milj kr som tillverkningskostnaderna för elementen. Häri ingår ränta på nedlagt kapital med 0,4 milj. kr.

Svårt att bedöma

Husbyggnadskontoret säger sig ha svårt bedöma om siffermaterialet i Fastighetsbolagets utrednin om tillverkningskostnader och marknadspriser på produkterna är hållbart. I stället anser man att lösningen av problemet hur lägenhetsproduktionen i fortsättningen skall kunna ökas från nuvarande 6 000 till 8 000 à 9 000 lägenheter per år är en mer väsentlig fråga. För att det skall bli möjlighet syns elementfabrikation vara en lösning.

För stora serier

Nackdelen med systemet ligger enligt kontorets mening i att om serierna vid fabrikstillverkning blir för stora kan det föra med sig att stadsmiljön blir lidande.

Dessutom kan variationer av lägenhetsbeståndet inte tillgodoses i den utsträckning som är önskvärd. Därför anser man att anläggningen inte bör göras större än att den medger en årsproduktion av ca 6 000 lägenheter.

Drätselkammaren har nu tillstyrkt bolagets framställning.” (Ur: GT 14 april 1965)

Fabriken blev byggd och togs i drift 1968. Bostadsområdena i Hjällbo och Hammarkullen uppfördes med element från fabriken, läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bilden i sidhuvudet visar Hammarkullen, hämtad från Wikipedia, artikel ”Miljonprogrammet”.