”Den beredning, som fått i uppdrag att för stadsfullmäktige framlägga fullständigt förslag, dels till inbjudning att täfla om uppgörande af förslag till ny stadsplan för södra delen af stadens 14:de rote samt obebygda reglerade delarne af 15:de roten med Excercisheden äfvensom stadens egor söder om 14:de roten intill stadens gräns, dels till antalet och storleken af prisen samt dels att utse prisdomare, hade fullgjort detta sitt uppdrag.

I förslaget är täflan utsträckt att omfatta jemväl de i stadsplanen ännu ej intagna s. k. Landalabergen jemte öfriga delar af förstaden Landala med Gibraltar. Ur förslaget återgifva vi här följande punkter af mera allmänt intresse:

Å sådana delar at det i planen ingående bergsområdet, hvilka icke lämpa sig för sammanhängande hus, böra i allmänhet anordnas qvarter för fritt liggande, med smärre planteringar omgifna boningshus.

Lämpliga tomter eller platser for offentliga byggnader, särskildt kyrkor, böra angifvas, hvarjemte förslaget bör upptaga: qvarter för arbetarebostäder, ett större fält för utställningar och idrottsöfningar samt mindre, öppna områden, användbara till lekplatser: och ett till utvärdshus och folkpark afsedt, helst trädbevuxet och högre beläget område, egnadt att ersätta nuvarande parken vid Lorensberg.

Gatorna böra anordnas med hänsyn till erhållande af lämpliga trafikförbindelser, särskildt beqväma hufvudförbindelser emellan skilda stadsdelar; hvarjemte bör, så vidt ske kan, uppmärksammas behofvet af hufvudgator till en ifrågasatt stor centralbangård i trakten af statens järnvägars nuvarande bangård.

De emellan Parkgatan och Vallgrafven befintliga parkanläggningarna böra såsom sådana bibehållas.

Förslagen komma att granskas af fem prisdomare.

För täflingen äro utfästa tre pris: ett första å 4,000 kronor, ett andra å 2,500 kronor och ett tredje å 1,500 kronor, med rätt for prisdomarne att ändra beloppen af de två mindre prisen, dock så att dessa sammanlagdt icke understiga 4,000 kronor och att lägsta priset skall utgöra minst 1,000 kronor.

Beredningen förbehålles rätt att, efter sitt bepröfvande och mot en ersättning af 300 kronor, iuköpa icke prisbelönt förslag.

Mot beredningens förslag hade reservation afgifvits af hrr J. G. Siljeström och Eugen Thorburn, hvilka ansett att stadsplanen borde uppgöras sålunda, att densamma såvidt möjligt och ändamålsenligt vore på en gång kunde passa såväl för den nuvarande användningen af den del af Gibraltarplatån som nu är plats för fattigvårdsanstalten som äfven för det förhållande, att samma anstalt framdeles komme att borttagas.

Stadsfullmäktige, hvilka icke togo reservationen under ompröfoing, biföllo utan debatt beredningens hemställan oförändrad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Göteborgs Arbets- och försörjningsinrättning, administrationsbyggnaden.