”Göteborgs Velociped-Klubb kommer att på förändradt sätt, hvad afgifter etc. beträffar, fortsätta öppethållande af “Nordens“ isbana, som fortfarande benämnes Nordens, dock är meningen lemna skridskoåkare i allmänhet rättighet att äfven tillfälligt besöka banan.

En del förbättringar och utvidgningar för skridskoåkarnes beqvämlighet komma att företagas, äfven har man för afsikt att anordna en kälkbacke.

Velocipedklubben har i dagarne inköpt de å kapplöpningsbanan å Partilled befintliga byggnaderna, hvilka nu hålla på att flyttas till Idrottsplatsen för att där göra tjenst för olika ändamål. Så kommer tak att åsättas don nuvarande läktaren och en mindre dylik att uppbyggas.

Velocipedklubben ämnar att i samband med de stora världsmästerskapstäflingarna i Stockholm i februari anordna större täflingar här i såväl konst- som hastighetsåkning, och har man då utsikt att få se de olika ländernas förnämsta skridskoåkare i Göteborg. Om tillfälle gifves, har man för afsikt att under vintern anordna täflingar i kappsegling å skridskor på Delsjön. Dessutom har man att att förutse en särskild uppvisning i konståkning af mästerskaps- åkaren hr Ulrich Salchow, innan han kommer att begifva sig på sin utländska turné. Vi skola framdeles återkomma, när programmet för vintersäsongen blifvit fullständigt uppgjordt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kälke.