”På tisdagen föll dödsdomen över stadsdelen Annedals landshövdingehusbebyggelse. Byggnadsnämnden godkände med mindre, tekniska ändringar slutgiltigt det tidigare utställda stadsplaneförslaget, som innebär totalsanering av stadsdelen. Det innebär inte bara att de doktorerande Chalmersarkitekternas förslag till bevarande och upprustning av de gamla husen förkastas. Beslutet innebär också att nämnden ånyo avvisade det förslag om bevarande av kv Ananasen och halva Citronen med den mellanliggande Albogatan som har stadens äldsta landshövdingehus, som förkastades 1969 och som nu efter ekonomisk utredning upptagits till ny prövning.

Beslutet var inte enhälligt. Centerpartisten Arne Jonsson reserverade sig för återremiss i avvaktan på den statliga saneringsutredningens förslag och Carin Staffansson (m) gjorde en protokollsanteckning, där museistyrelsens synpunkter på frågan anfördes.

Totalsaneringsplanen, som innebär att det nya Annedal får 1800 lägenheter i lamellhus och loftgångshus om 4-7 våningar, plus 25000 kvm kontorsyta går nu till kommunstyrelsen fvb fullmäktige för antagande innan den underställs länsstyrelsen, ev regeringen för fastställelse.

Stadsplanen har i sista omgången två gånger bordlagts, första gången efter enträgen vädjan av riksantikvarien för studium av Chalmersgruppens förslag, andra gången för förnyad behandling av 1969 års förslag. Dagens beslut fattades först efter lång diskussion och på en del håll tydligen under svår själavånda hos nämndledamöterna – en stor del av nämnden är ju ny och föga härdad i totalsanering.

Det var ytterst de kalla ekonomiska faktorerna som kom att fälla avgörandet. Den lägre exploateringen i 1969 års plan kom att fördyra den årliga kostnaden med flera procent per kvm bostadsyta. Därtill kom högre stadsplanekostnad och generalplane dito.

En utredning visade också – vilket dock inte kom att påverka beslutet, sades det – att det bara är en minoritet av dem som bor i Annedal som kan kallas Annedalsbor i egentlig mening. 64 procent av folket i kv Ananasen har bott i Annedal bara 5 år och kortare tid. Ännu högre procenttal nyinflyttade uppvisar kv Citronen.

Varav alltså skulle framgå att den s.k. annedalsopinionen inte skulle vara mycket att ta hänsyn till.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 maj 1971)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 januari 1971)