”Tekniska Samfundet sammanträder å Coldinuorden i morgon afton klockan åtta, hvarvid val af kassaförvaltare för 1901 företages.

Ingeniör Conrad Skarstedt häller föredrag om “Ångkraftanläggningar, specielt rökförhindring och mekaniskt drag” och arkitekt O. Dymling öfver ämnet “Slakthusanläggning i Göteborg.

Dessutom föredragas års- och revisionsberättelser samt skrifvelse från Göteborgs Arkitektförening och skrifvelse från Svenska Teknologföreningens styrelse angåen­de förslag till allmänna grunder för utlysande af och uppgörelse vid byggnadsentreprenader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Coldinuordens stora sal, omkring år 1901.