”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: För ett svårare missöde var vadlaget ”Wargarne, hemmahörande härstädes, förliden tisdags qväll utsatt Man hade just “kastat” vaden, som det heter, vid härvarande ångbåtsbro ocb höll på med ilanddragningen af densamma, då det visade sig, att en mängd loddsill och “halfsill” blandad med ej obetydligt skarpsill, utgjorde resultatet at fångsten. Hvad var naturligare än vadlagets beslut att skilja skarpsillen från den öfriga mindre värdefulla varan, helst efterfrågan å skarpsill vid konservfabrikerna ännu är ganska stor? Men då det tager en ovanligt lång tid att genom urplockning skilja de båda sorterna, beslöt man att “torka” valen — d. v. s. draga den alldeles in vid land, och därefter lyfta henne mellan vadbåtarne – då skarpsiilen flyter ofvanpå vattenytan, under det den öfriga sillen går till botten i vaden och således är lätt att skiljas åt. Men — hast du mir gehen? – vaden brast härvid, sillen gick förlorad, och ej mindre än 27 vadstycken,

största delen nyinsatta, förlorades. Ånnu på onsdagens eftermiddag hade man, trots ifriga draggningar, ej återfunnit mer än en del af densamma. Det nämnda vadlaget gjorde alltså genom detta missöde en rätt kännbar förlust, en förlust, som ej är så lätt att få ersatt i dessa mindre goda sillfisketider.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

”Sillstänge” vid Nyvället på nordsidan Porsholmen vid Fjällbacka.

Vadlaget kom från Fjällbacka och kallades ”Råttorna”. Vadbrusen heter Kristian Dorthé.

Avskrift ur okänd skrift:

”Sillfiske vid Fjällbacka i april månad 1894.

Fotot visar sista fasen i fiske med landvad. I ett tidigare skede har fisken med hjälp av vaden stängts in i en vik och därefter packats ihop i en jättepåse genom att vadens undre del lyfts upp i nivå med den övre. På detta sätt blev sillen stående.

Vadlaget bestod av tre båtar som ligger intill vaden och har totalt 12 man. De sittande männen är, från vänster, Carl Svensson och Henrik Sanne, båda hemmahörande i Fjällbacka. Männen tillhörande vadlaget är, räknat från vänster: i första båten – Carl Lundström, Carl Belfrage och Johan Edlund, i andra båten Martin Antonsson, Hilmer Bräck, Oscar Berggren, Anders Bräck och sittande i aktern, vadbrusen (ledaren) Christian Dorthé, – Johan Lundström, i tredje båten: Elis Johansson, Konrad Berggren, Johan Lundström och Albin Bram. Samtliga hemmahörande i Fjällbacka.

Den längst bort delvis synliga jakten är bevakningsbåt för att skydda den instängda sillen från angrepp av sjöfågel. Vadstänget är anbragt på norra sidan av ön Porsholmen, nordväst om Fjällbacka.

Fotografiet är taget av fröken Olga Larsson, fotograf i Fjällbacka.”