Professor Bröggers föreläsningsserie, hvartill Högskolans styrelse inbjudit honom, och som kommer att bilda en länk i samarbetet mellan nordens universitet, tager sin början nästa måndag kl. 7 e. m. i Högskolans stora hörsal.

Hela seriens ämne utgöres af Skandinaviens förhållande under och efter den sista isperioden. Den första föreläsningen kommer att innehålla en allmän geologisk inledning, hvari redogöres för jordskorpans rörelser och de nivellerande krafternas arbete, samt en karakteristik af tertiärtiden, dess klimat, dess växt- och djurlif, i synnerhet de stora dägg­djuren, dess bergformationer och fördelning af land och haf, samt dess mot slutet förherrskande kontinentala utveckling, Alla dessa fenomen komma att åskådliggöras genom skioptiska bilder och planscher.

Då man vet, att professor Brögger utan tvifvel är den förnämsta auktoriteten på detta område, och att han räknas bland Kristiania universitets förnämsta föreläsare, kan man vara förvissad om att hans föreläsningar skola hafva det största intresse med sig och bereda den bildade allmänheten ett sällsynt nöje.

Till denna allmänhet rikta de sig lika mycket som till Högskolans studenter, och alla vuxna ega fritt tillträde till desamma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är av Anders Beer Wilse – Galleri Nor Tilvekstnummer: NF.WA 02575 Internnr: NBR9407:01308, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8655496