”Sedan Ale härads skogsodlingsförening vid sammanträde i Älfängen den 8 sistlidne februari beslutat om åstadkommande af en allmän planteringsdag för häradet, och till sådan dag utsett den 1 maj hvarje år eller om hälgdag då inträffar påföljande söckendag, få undertecknade, af föreningen därtill utsedde, genom detta upprop göra allmänheten uppmärksam på det behjärtansvärda i ett dylikt företag samt hemställa att husbönder med sina familjer och tjänare, samt i öfrigt alla som vilja samvärka för förvärkligande af det goda syftemålet, nämnda dag “gå man ur huse“ för odling af skog.

Och meddelas:

att plantor och frön kunna, efter rekvisition före den 15 nästa april, erhållas vid plantskolorna vid Lifvered, Ale-Sköfde, Tunge, Gamla Lödöse, Ramstorp, Billingsdal, Starrkärr, Backa och Surte;

att skogsodling må värkställas å områden efter hvars och ens önskan, dock framhålles lämpligheten af samarbete antingen med skolbarnen eller i byalag o. d.; samt

att, om naturhinder inträffar på den ordinarie planteringsdagen, skogsodling i stället företages på 8:de dagen därefter.

Älfängen i mars 1901.

Oscar L. Carlsson.

Emil Lundgren.                      Claes Nilsson.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Skolbarn på skogsodling.” Närbild på grupp barn, flickor och pojkar och 1 man, i arbete.