”Så gott som hela diplomatiska kåren anlände i går kväll.

Många, för att inte säga allas, vägar leda till Göteborg! Medan utställningsmaskineriet under söndagen surrade för första gången till generalrepetition förde alla tågen redan de första stänken av jubileumsgäster in över staden.

Söndagen var en vacker upptakt till jubileumshögtidligheternas ouvertyr: en sommardag med grönska och strålande sol, en hel stad på promenad! Upp mot Götaplatsen och ut till Johanneberg runno söndagsvandrarnas strömmar. I de sista timmarna före vernissagen gick det ock livligt till inom utställningsfältet, vars hemlighet brytes först i morgon sedan klockringningen och den kungliga saluten tonat över Göteborg. Till och med söndagen fick bli vittne till hur hus växte som svampar ur jorden ute på vitsippornas och vårlökarnas Liseberg.

På aftonen klockan halv nio skruvades den stora knappen i utställningens elektricitetsverk, och det blev aftonvandrarna förunnat en sensation, vartill Göteborg aldrig skådat maken. Framför konstmuséet på Götaplatsen brunno till och med bålen, och skönt skröto Göteborgssymbolerna Skansen Kronan och Göta Lejon i rik eklärering upp mot kvällshimlen. Ända ut till Liseberg trängde sig ljuset i går ut på karusellerna och över utställningsteaterns gavel.

Kvällståg och morgontåg förde gästerna till Göteborg.

Redan gårdagen förde, som sagt, en stor del av utställningsgästerna till Göteborg. Med dagsnälltåget från Stockholm som en kvart försenat anlände till Göteborg, hitkom praktiskt taget så gott som hela corps diplomatique och dessutom åtskilligt annat gott folk med Göteborg som mål redan till öppnandet. Det var en rätt aktningsvärd rad av vagnar tåget rymde, icke mindre än 46 axlar. Den förutseende ordningsmakten hade utökat bilparken vid statsbanestationen från sitt vanliga tjogtal upp till femtio.

Måndagsmorgonen gav i själva verket intryck av jubileumsdag. Ur morgontöcknet bröt en strålande sol fram. Redan de tidigaste morgonvandrarna sågo staden flaggprydd från Gustaf Adolfs torg med sina jättevimplar och sin flaggskrudade kungatribun, till flaggraderna i stadens övriga hjärta och in i Östra Hamngatan fanborgarna utplanterade i spårvägsstolparna.

Det är en stad, som till varje detalj jubilerar. Hur många av de gäster, som vandrat ut från statsbanestationen är det månne, som lägga märke till att rosorna fullt utslagna redan blomma vid deras första steg in i staden!

Klockan sju anlände kanske flertalet av celebriteter och återstoden med ordinarie tåget kl. 7,34, punktligt framme. Det gives endast en enda anledning till påminnelse! Varför fick inte gästernas första Göteborgsintryck förstärkas av en vandring genom den ståtliga vänthallen, som tedde sig till sin fördel, man är frestad att säga mera än annars. Till och med källorna utmed dess väggar sorlade!

Det är inte rätt att glömma »Stockholm» som redan tidigt på morgonen anlände till Göteborg från New York medförande 360 passagerare, bland vilka redan förut nämnts de mera bemärkta. »Patricia», som redan strax före sju anlände från London medföljde bl.a. lordmayorns representant sir T.V. Bowater, B.T., friherre och friherrinnan Palmstjerna, generalkonsul Sahlin m.fl.

Pressen på utställningsbesök.

Presskommissarien har på förmiddagen inbjudit representanter för svensk och utländsk press till en orienterande rundvandring på utställningen. Samlingen ägde rum kl. halv 11 på förmiddagen på Götaplatsen framför nya konstmuséet, där ordet så gott som omedelbart överlämnades till professor Axel Romdahl, som ledsagade den till minst 150-talet uppgående samlingen pressmän. Representerade voro både huvudstads- och landsortspress samt åtskilliga representanter för den utländska pressen. Professor Romdahl gav i var och en av Konstmuséets salar några vägledande ord. Strax före kl. 12 fortsatte deltagarna under Entrékupolen in i den Krigshistoriska avdelningen och därefter upplöstes skaran och spred sig inom de olika avdelningarna på utställningsfältet, där respektive avdelningsföreståndare fortsatte orienteringen.

Kl. 2 på middagen intogo pressmännen gemensam lunch på utställningsrestauranten.” (Ur: Göteborgs Dagblad 7 maj 1923)

Samtliga bilder i dagens inlägg, inklusive sidhuvudet, är hämtade ur Göteborgs Dagblad 7 maj 1923.