”Som bekant väckte stadsfullmäktiges ordförande professor Aug. Wijkander förra året motion om åtgärder för anskaffande och utgifvande i tryck af en samlad kommunal årsstatistik för Göteborg. Stadsfullmäktige remitterade ärendet till en beredning, som nu afgifvit sitt utlåtande.

Beredningen hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta, att kommunalstatistiska redogörelser för Göteborg skola, årligen, första gången under innevarande år, utarbetas af en särskild komité, benämd ”Komitén för Göteborgs stads kommunalstatistik” och bestående af stadsfullmäktiges ordförande, vice ordförande och sekreterare. Den i år utkommande redogörelsen föreslås skola afse tioårsperioden 1891-1900 samt, där ämnet gör sådant önskvärdt, äfven längre tid tillbaka. Kostanden för den första vidlyftiga årgången beräknas till 5,000 kr. samt för de följande 3,000 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 maj 1901)