Dir. Dan Broström skänker 300,000 kr. För professur i etnografi och ett akvarium i Sjöfartsmuséet.

Göteborg har på sin jubileumsdag fått mottaga en lika vacker som frikostig donation från skeppsredare Dan Broström, vilken genom ett gåvobrev överlämnade en summa av 300,000 kr. att förvaltas av drätselkammaren under benämningen Dan Broströms donation vid Göteborgs 300-års jubileum. Gåvobrevet hade följande lydelse:

Som ett uttryck för min tacksamhets- känsla mot det samhälle, där jag fostrats och haft min verksamhet, har jag äran att på denna dag, då Göteborg till hugfästande av sin trehundraåriga tillvaro inviger sin jubileumsutställning, överlämna ett belopp av kr. Trehundratusen att .av Göteborgs drätselkammare efter följande grunder förvaltas under benämning Dan Broströms donation vid Göteborgs 300- års-jubileum.
Grundkapitalet, som bör göras räntebärande genom dess placering företrädesvis uti såsom fullgoda ansedda stats- eller kommunobligationer, skall bilda en fond, som ej får minskas, och till vilken årligen lägges en tiondedel av ränteavkastningen.
Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning avdragits, skola tillgängliga räntemedel halvårsvis överlämnas till lika fördelning mellan styrelsen för Göteborgs Högskola och styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum vilka skola var för sig inom viss av drätselkammaren bestämd tid efter varje års utgång till dätselkammaren avlämna redovisning. Drätselkammaren skall äga tillse avkastningens användning i enlighet med donationsvillkoren och bemyndigas vidtaga erforderliga åt¬gärder för bestämmelsernas efterlevnad.
Det skall tillkomma Högskolans styrelse förfoga över de Högskolan tilldelade räntemedlen på sätt styrelsen till en var tid finner ägnat att tjäna Högskolans vetenskapliga uppgifter. Jag vill dock såsom ett önskemål från min sida uttala, att styrelsen närmast ville befrämja och utvidga det samarbete, som redan äger rum mellan Göteborgs museum och Göteborgs Högskola genom upprättandet av en professur i etnografi, förbunden med intendentsbefattningen vid musei etnografiska avdelning. Därutöver tillgängliga räntemedel anser jag böra företrädesvis gå till docentstipendier.
Uti programmet för nybyggnad till Göteborgs sjöfart-museum bestämdes att plats skulle reserveras för ett blivande akvarium. Otvivelaktigt kommer det på jubileumsutställningen tillfälligtvis anordnade akvariet att tillvinna sig stor popularitet i skilda lager. Med Göteborg såsom ett centrum för fiskhandeln på vår västkust bör ett akvarium, som kommer att innehålla bl.a. en samling av vår havsfaunas många säregna arter, att ha en icke allenast vetenskaplig utan populär praktisk uppgift att fylla. Det vore även önskvärt att så mycket som möjligt av djur- och växtsamlingen vid jubileumsutställningens akvarium kunde för framtiden bevara.
Då Göteborgs sjöfartsmuseum icke förfogar över medel för underhåll och vård av ett akvarium, synes det mig angeläget att styrelsen får medel till sitt förfogande till akvariefrågans lösning. Uppgjorda beräkningar giva vid handen att, även om inträdesavgifter tagas i anspråk, erfordras ett årligt tillskott av ungefär sjutusen femhundra kr. för upprätthållande av ett akvarium inom sjöfartsmusei nya byggnad. I enlighet härmed skall rörande användningen av den till styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum utgående delen av fondens avkastning gälla att de styrelsen sålunda tillfallande medlen skola i första hand användas till upprätthållandet av ett akvarium och dess framtida utveckling
Under förhoppning att anordningar skola kunna vidtagas för att efter utställningens slut uppställa dess akvarium på någon provisorisk plats exempelvis inom Göteborgs museum vill jag därjämte bestämma, att styrelsen för Sjöfartsmuseet skall vara berättigad att för sagda ändamål använda styrelsen tillfallande räntemedel ur fonden. Skulle det framdeles visa sig att akvariet icke fordrar alla tillgängliga räntemedel, äger styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum använda överskottet på sätt styrelsen finner lämpligt till fyllande av museii uppgift.
Under hemställan om donationens emottagande av staden med iakttagande av här ovan givna föreskrifter och villkor, vill jag tillika meddela att donerade beloppet på så sätt vidfogade intyg innehåller inbetalts till Skandinaviska Kreditaktiebolaget härstädes, och där finnes för ändamålet tillgängligt.

Göteborg den 8 maj 1923
Dan Broström” (Ur: Göteborgs Dagblad 12 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet är av Okänd fotograf – http://libris.kb.se/bib/8206830, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18512854

Dan Broström.